Bazylego, Bernardyna, Bronimira 21 maja, 2024 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Cennik

Uchwała Nr XXV/290/2016
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok obowiązujących na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.  1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.), Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej w niżej wymienionych wysokościach:

 1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok na okres 20 lat oraz za każde kolejne 20 lat:
  1. w środku kwatery:
   1. grób ziemny pojedynczy (jednoosobowy) – 700,00 zł brutto,
   2. grób ziemny pojedynczy pogłębiony (dwuosobowy) – 1200,00 zł brutto,
   3. grób ziemny podwójny (dwuosobowy) – 1500,00 zł brutto,
   4. grób ziemny podwójny pogłębiony (czteroosobowy) – 2100,00 zł brutto,
   5. grób ziemny potrójny (trzyosobowy) – 1800,00 zł brutto,
   6. grób ziemny potrójny pogłębiony (sześcioosobowy) – 3150,00 zł brutto,
   7. grób ziemny dziecięcy (do 6 lat) – 500,00 zł brutto,
   8. przy alejkach utwardzonych:
   9. grób ziemny pojedynczy (jednoosobowy) – 1000,00 zł brutto,
   10. grób ziemny pojedynczy pogłębiony (dwuosobowy) – 1500,00 brutto,
   11. grób ziemny podwójny (dwuosobowy) – 2000,00 zł brutto,
   12. grób ziemny podwójny pogłębiony (czteroosobowy) – 3200,00 zł brutto,
   13. grób ziemny potrójny (trzyosobowy) – 4000,00 zł brutto,
   14. grób ziemny potrójny pogłębiony (sześcioosobowy) – 4650,00 zł brutto.
 2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok w grobach murowanych:
  1. Grób murowany jednomiejscowy – 3000,00 zł brutto,
  2. Grób murowany dwumiejscowy w pionie – 6000,00 zł brutto,
  3. Grób murowany trzymiejscowy w pionie – 6500,00 zł brutto,
  4. Grób murowany dwumiejscowy w poziomie – 6500,00 zł brutto,
  5. Grób murowany trzymiejscowy w poziomie – 7200,00 zł brutto,
  6. Grób murowany czteromiejscowy – 8000,00 zł brutto,
  7. Grób murowany jednournowy – 1700,00 zł brutto,
  8. Grób murowany wielournowy – 3000,00 zł brutto.
 3. Opłata za dochowanie urny – 500,00 zł brutto.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.