Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego 22 stycznia, 2021 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ  
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR 492A


W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku
i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1

1. Wszelkie sprawy związane z użytkowaniem cmentarza należy załatwiać z Właścicielem cmentarza - Miejskim Zakładem Zieleni Sp. z o.o. w jego siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego 2-6 tel. 062 735 43 34 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 14:00.

§ 2

1. Przebywanie na terenie cmentarza odbywać się może tylko w godzinach jego otwarcia.
2. Wprowadza się następujące godziny otwarcia cmentarza:
1) w okresie od 4 listopada do 31 marca w godz. od 7.00 do 19.00
2) w okresie od 1 kwietnia do 30 października w godz. od 7.00 do 21.00
3) w okresie od 31 października do 3 listopada całodobowo
3. Zamknięcie bram cmentarnych po godzinach określonych w ust.1 następuje bez powiadamiania.

§ 3

1. Na cmentarzu urządza się groby:
1) ziemne pojedyncze, podwójne
2) ziemne pogłębione,
3) ziemne na urny,
4) murowane grobowce,
5) murowane na urny.
2. Wymiary grobów na cmentarzu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.
4. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu, po uzgodnieniu i otrzymaniu pozwolenia konserwatora zabytków.

 

§ 4

      Wysokość opłat związanych z pochowaniem zwłok pobieranych przez Właściciela ustala Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w drodze  uchwały.

§ 5

1. Prawo do grobu posiadają żyjący członkowie osób pochowanych w grobie w kolejności określonej ustawą  z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. W przypadku gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w ust. 1 decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej podejmuje Właściciel cmentarza.
3. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca) jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła stosowne opłaty.

§ 6

1. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

§ 7

1. Pochowanie zwłok wymaga uprzedniego dokonania wymaganych prawem czynności.
2. Pochowanie zwłok osoby na cmentarzu odnotowywane jest w księdze cmentarnej zawierającej wymagane prawem informacje o tej osobie oraz o miejscu i czasie pochowania.
3. Termin pogrzebu i miejsca pochówku należy uzgodnić w siedzibie Właściciela cmentarza co najmniej 24 godziny przed uroczystością pogrzebową.
4. Właściciel przy zgłoszeniu pochówku wydaje kartę pogrzebu.
5. Usługi pogrzebowe na cmentarzu polegające w szczególności na: organizacji pogrzebów, kopaniu grobów, przeprowadzaniu ekshumacji mogą być wykonywane przez podmioty, które wykonują te czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i których przedmiot działania obejmuje wykonywanie takich czynności, co znajduje potwierdzenie w aktualnym wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu na zlecenie osób trzecich.
7. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza wymaga wcześniejszego powiadomienia Właściciela cmentarza przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności. Wykonujący usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązany do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.
8. W przypadku konieczności rozebrania nagrobka przy wykonaniu pochówku na miejscach rezerwowych lub dochówku do grobu ziemnego, wykonujący pochówek obowiązany jest do ponownego montażu nagrobka bądź usunięcia z terenu cmentarza elementów pochodzących z rozbiórki w ciągu 14 dni w okresie od maja do końca września lub w ciągu 30 dni w pozostałym okresie.
9. W przypadku ponownego wykorzystania grobu, na którym został wzniesiony nagrobek, nagrobek zostanie rozebrany, a elementy pochodzące z rozbiórki usunięte z terenu cmentarza.
10. Osoby wykonujące na terenie cmentarza groby murowane, nagrobki i elementy małej architektury obowiązane są do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem z terenu cmentarza wszelkich odpadów pozostałych po wykonaniu robót. Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku uprawnia Właściciela cmentarza do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów z terenu cmentarza.

§ 8

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
2) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów służb mundurowych przy wykonywaniu ich zadań oraz psów asystujących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3) wjazdu rowerami, motocyklami  z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
2. Uzgodnienia z Właścicielem cmentarza wymaga:
1) wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych oraz wjeżdżania pojazdów mechanicznych,
2) sadzenie drzew i krzewów,
3) ustawianie ławek, płotków, ogrodzeń,
4) utwardzenie terenu.

§ 9

     Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek siły wyższej, klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza.

§ 10

     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy z dnia 31 stycznia 1959 roku ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Zarządzenie nr 1260/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 8 września 2016r.