Erwina, Kamila, Wespazjana 19 lipca, 2024 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Regulamin cmentarza

Załącznik do uchwały Nr XXIX/334/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Regulamin korzystania z Cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej wpisanego do Rejestru Zabytków pod nr 492A

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Cmentarz, jako miejsce spoczynku osób zmarłych, jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski i opieki ze strony osób na nim przebywających, które z uwagi na szacunek należny zmarłym, są zobowiązane do zachowania ciszy i powagi.

§ 1.

Użyte w Regulaminie Cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej, zwanym dalej "Regulaminem," pojęcia oznaczają:

1. Grób - miejsce grzebalne (określone numerem kwatery, rzędu i numerem w rzędzie), w którym składa się trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami udostępnione przez zarządcę do pogrzebu na podstawie karty zgonu osoby, która ma być w nim pochowana;

2. Dysponent  grobu - osoba  będąca  założycielem  grobu  lub  inna  osoba  uprawniona  do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu, jak również osoba, która działa w imieniu i za pisemną zgodą pozostałych osób uprawnionych do pochowania zwłok, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy;

3. Cennik  opłat – cennik opłat za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej;

4. Przekształcenie grobu - zmiana kwalifikacji grobu polegająca na:

a) przebudowie grobu z ziemnego w murowany,

b) podziale istniejącego grobu na samodzielne groby (w ilości miejsc grzebalnych zgodnej z dotychczasową kwalifikacją istniejącego grobu),

c) powstaniu nowego grobu z połączenia dwóch lub więcej istniejących już grobów (ilość miejsc grzebalnych w nowym grobie zgodna z dotychczasową kwalifikacją grobów łączonych),

5. Ustawa - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020r., poz. 1947).

§ 2. 

Cmentarz jest miejscem pochówku wszystkich zmarłych, bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

Rozdział 2.
Ogólne zasady zorganizowania cmentarza

§ 3. 

Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie projektu zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem m.in. grobów, zieleni, alejek komunikacyjnych, miejsca do gromadzenia odpadów oraz punktów czerpalnych wody.

§ 4.

Cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej utrzymywany jest jako teren zieleni z podziałem na oznaczone numerem sektory, rzędy i miejsca pochówku.

§ 5.

Na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej urządza się groby:

a) ziemne: na trumny i urny

b) murowane: na trumny i urny

Rozdział 3.
Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza

§ 6. 

Pochówek

1. Przyjęcie zmarłego do pochówku odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, po udokumentowaniu prawa do grobu, złożeniu w biurze administracji dokumentów wskazanych w art. 11 ust. 4b i 9 ustawy, oraz po zobowiązaniu się zleceniodawcy pochówku do wniesienia przewidzianych cennikiem opłat potwierdzonych stosownym dokumentem. 

2. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania a wystawione w języku obcym winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku międzynarodowych aktów zgonu t.j. sporządzonych zgodnie z Konwencją Nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 166 poz.1735).

3. Dochowanie urny z prochami do istniejącego grobu, nie zmienia dotychczasowej kwalifikacji grobu.

4. Dochowanie trumny lub urny do istniejącego grobu może nastąpić po uregulowaniu w całości wszelkich opłat zgodnie z cennikiem.

§ 7. 

1. W przypadku rezygnacji z opłaconego miejsca, wniesione opłaty za wykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

2. Opłacone miejsca pochówku, nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego poza Zarządcą cmentarza, zwanym dalej Zarządcą.

§ 8.

1. Zarządca może wyrazić zgodę dysponentowi dotychczasowego grobu ziemnego na budowę grobu murowanego.

2. Przekształcenie pierwotnie wyznaczonego grobu wymaga uzyskania pisemnej zgody zarządcy i skutkuje:

a) zmianą oznaczenia grobu w księgach cmentarnych;

b) wniesieniem opłaty wynikającej z cennika opłat odpowiadającej nowej kwalifikacji grobu.

§ 9. 

Ekshumacje.

1. Ekshumacje  są  przeprowadzane  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn.zm.), innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz na warunkach określonych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Osoba zlecająca ekshumacje zobowiązana jest powiadomić zarządcę o zamiarze przeprowadzenia ekshumacji oraz przedstawić decyzję, o której mowa w ust. 1 i wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem najpóźniej na 1 dzień przed dniem ekshumacji.

§ 10. 

Opłaty za korzystanie z cmentarza.

1. Wysokość opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok pobieranych przez zarządcę ustala Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w drodze odrębnej uchwały.

2. Za pobrane opłaty Zarządca wystawia dokument potwierdzający jej uiszczenie.

§ 11.

Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie. W szczególnych przypadkach Zarządca może wyznaczyć inny termin.

§ 12. 

Postanowienia porządkowe.

Na terenie cmentarza zabrania się:

1. Wykonywania prac budowlanych i ziemnych bez pisemnej zgody zarządcy oraz w okresie 7 dni poprzedzających Święto Zmarłych, Boże Narodzenie i Wielkanoc;

2. Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy;

3. Zagospodarowywania terenu poza wykupionym miejscem grzebalnym m.in. stawiania małej architektury i ogrodzeń, dokonywania nasadzeń zieleni, utwardzania terenu.

§ 13.  

Przepisy końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawa i przepisy do niej wykonawcze.

2. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie właściwym do jego ustalenia.